حمامیان و همراهان برنامه

دوستانی که برنامه توسعه شهرستان را مفید ارزیابی می کنند و جهت حمایت از آن مایل هستند نامشان بعنوان همراهان برنامه در لیست پیوست برنامه آورده شود مشخصات خود را کامل نمایند: