تصاویر اجرای برنامه پنجساله توسعه

تصاویر اجرای برنامه پنجساله توسعه

تصاویر اجرای برنامه پنجساله توسعه

دوچرخه جایزه پیاده روی خانواده به قید قرعه

پنجمین  پیاده روی خانوادگی زرین دشت 

 


اولین نشست در تهران

 اولین نشست زرین دشتی های مقیم بندرعباس

 اولین نشست زرین دشتی های مقیم بندرعباس (۲)

اولین نشست زرین دشتی های مقیم بندرعباس (۲)

 پیاده روی خانوادگی 

 

 

  پیاده روی خانوادگی 

خیرین انجمن اطعام نیازمندان

 

 

 

 پیاده روی خانوادگی 

 

 

 پیاده روی خانوادگی 

 

 خیرین انجمن اطعام نیازمندان 

 

 خیرین انجمن اطعام نیازمندان (۲)

سد خسویه

 

 

 

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “تصاویر اجرای برنامه پنجساله توسعه”طراحی و میزبانی در شرکت پارس نوین سرور